Podmínky užívání služeb

Pokud nesouhlasíte s celou Úmluvou nebo s vybranými body, máte právo odmítnout používat služby portálu Udelato.cz (dále Portálu). Tato Úmluva nabývá platnosti okamžikem zaslání vyplněného registračního formuláře. Pokud jste uživatelem služeb Portálu, znamená to, že automaticky souhlasíte se všemi ustanoveními Úmluvy.
        

1. ODPOVĚDNOST STRAN ÚMLUVY

        1.1 Portál je určen k poskytnutí uživatelům sítě Internet pohodlného prostředí, které umožňuje navázat spojení mezi Poptávajícím a Dodavatelem pro splnění jednorázových zakázek nebo pro stálou spolupráci.
        1.2 Administrace Portálu se neúčastní možných sporů (včetně soudních) mezi Poptávajícím a Dodavatelem.
        1.3 Administrace Portálu nenese odpovědnost za kvalitu práce Dodavatele.
        1.4 Administrace Portálu si vyhrazuje právo kdykoli odstranit z Portálu informace neodpovídající této Úmluvě, platné legislativě nebo poškozující práva třetích osob.
        1.5 Administrace Portálu si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení odmítnout poskytnutí služeb v případě, že bude disponovat důkazy nezákonné činnosti uživatele zaměřené proti Portálu nebo jeho uživatelům.
        1.6 Administrace Portálu si vyhrazuje právo kdykoli vnášet změny do této Úmluvy a zveřejňovat plné znění nové verze na stránkách udelato.cz
        1.7 Administrace Portálu si vyhrazuje právo přístupu k osobní korespondenci mezi uživateli Portálu a to pouze ve výjimečných případech.
        1.8 Portál může být používán jakoukoli osobou, která prošla registraci a bezpodmínečně souhlasila s ustanoveními této Úmluvy jako s veřejnou ofertou a obdržela identifikační údaje nezbytné pro používání služeb Portálu.
        1.9 Na Portálu je zakázáno poptávat a nabízet:
        zboží a služby porušující platnou legislativu;         zboží a služby, které neodpovídají této Úmluvě;         víry, trojany a jakýkoli malware;         zboží a služby porušující autorská práva.
        1.10 Na Portálu je zakázáno publikovat následující informace:
        zjevné a skryté reklamy jiných internetových stránek, včetně umístění referenčních odkazů;         reklamy rychlého výdělku;         podvodné informace;         projekty neodpovídajících specializaci Portálu;         dokončené projekty a zveřejněné na Portálu pouze za účelem reklamy;         projekty, jejichž cílem je získání klientu do víceúrovňového marketingu nebo pyramidových systémů;         obsahující nespisovné a sprosté výrazy;         provokující politické, náboženské nebo nacionální konflikty;         porušující práva zákonných majitelů;         sloužící k necílenému rozesílání reklamních informací prostřednictvím osobních zpráv.
        1.11 Všichni uživatelé mají právo upozorňovat Administraci Portálu na zakázky nebo uživatelské profily odporující bodům 1.9 a 1.10. V případě obdržení určitého počtu stížností profil dotyčného uživatele budou zablokováni.
        1.12 Všichni uživatelé Portálu smějí registrovat pouze jeden uživatelský účet pro Poptávajícího a jeden uživatelský účet pro Dodavatele. Registrace více účtů a sdělení přístupové informace jiným osobám jsou zakázány.
        1.13 Uživatelský účet je nepřenosný. Jeden účet musí patřit jednomu uživateli.
        1.14 Prodej a nákup uživatelských účtů je zakázán.
        1.15 Všichni uživatelé Portálu se zavazují poctivě plnit svoje povinnosti vůči Administraci a Smluvním stranám (v případě uzavření smlouvy s jiným uživatelem) vyplývající z této Úmluvy.
        1.16 Necílená reklama na poskytování služeb je zakázaná.
        1.17 Zákaz publikace nabídek a poptávek za dumpingové ceny nebo za hodnocení.
        1.18 Zákaz použití nástrojů pro automatické posílání osobních zpráv a přidávání recenzí a hodnocení.
        

2. PLATBA ZA POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PORTÁLU

        2.1 Služby Portálu jsou poskytovány zdarma a ve stejné míře pro všechny strany.
        2.2 Administrace Portálu si ponechává právo podle vlastního uvážení měnit ceny na poskytované služby a zavazuje se o těchto změnách informovat uživatele.
        2.3 Uhrazení placených služeb se provádí v českých korunách.
        

3. ADMINISTRACE PORTÁLU NEZARUČUJE.

        3.1 Portál poskytuje služby v jejich aktuálním stavu a nezaručuje je.
        3.2 Administrace Portálu nezaručuje stálý a bezpodmínečný přístup ke službám. Práce Portálu může být přerušena vlivem nepředvídatelných událostí a jiných okolností, kterým Administrace Portálu nemůže zabránit.
        3.3 Administrace Portálu si ponechává právo:
        odstranit uživatele z Databáze Portálu (je možné odmítnutí opakované registrace);         bez varování smazat zveřejněné informace (projekty, sazby, komentáře, uživatelské profily aj.), které porušují tuto Úmluvu;         odstranit uživatele z Databáze Portálu v případě poskytnutí nepravdivých údajů, které mohou uvést do omylu jiné uživatele Portálu;         zablokovat uživatele v případě registrace více účtu pro zlepšení hodnocení;         odmítnout zrušení profilu, pokud má negativní hodnocení od jiných uživatelů.         3.4 Administrace neprozrazuje osobní údaje uživatelů Portálu, s výjimkou případů stanovených zákonem.