Udelato.cz - je portál, který:
- poskytuje možnost rychlého a bezpečného hledání spolehlivých pracovníků pro řešení jakýchkoliv úkolů. Stačí publikovat svůj požadavek a během chvíle dostanete nabídky od lidí, kteří jsou připravení splnit Váš úkol.
- zaručujeme kvalitu Dodavatelů, kteří absolvují kontrolu Administrací portálu. Přesvědčte se sami, že využití našich služeb je spolehlivé a bezpečné.
- funguje po celé České republice. Umožňujeme zadávání zakázek v jakémkoli koutku naší země.
Vlastník portálu Udelato.cz (dále Portálu), v zastoupení Administrátora Portálu (dále Přijímající strana), přebírá povinnost ochrany osobních dat a údajů Objednavatele a Dodavatele (dále Strany).
        DEFINICE POJMŮ
         Poskytující strana - Poptávající a Dodavatel, jejichž soukromá data a osobní údaje byly poskytnuty Administraci Portálu během registrace a použití služeb Portálu.
         Přijímající strana - Administrátor dostávající soukromá data a osobní údaje během poskytování služeb Poptávajícímu a Dodavateli.
         Soukromá data - neveřejné informace sdělované Poskytující stranou Přijímající straně. Tento druh údajů může, ale nemusí být označen značkou "soukromé".
         Osobní údaje - souhrn údajů o Poskytující straně, které identifikují osobu.
         Kategorie osobních údajů v rámci Portálu jsou:
        - Jméno a příjmení;
        - E-mailová adresa;
        - Datum narození;
        - Adresa;
        - Telefonní číslo;
        - A další údaje sloužící k identifikaci osoby.
        

1. Obecná ustanovení

        1.1 Získávání a zpracování soukromých dat a osobních údajů Stran se provádí za účelem:         poskytování přístupu k použití služeb Portálu a informací a dat na něm umístěných;         organizace komunikace mezi Stranami;
        zajištění úspěšné realizace předmětu Smlouvy o provedení práce / poskytnutí služeb, která je uzavírána mezi Poptávajícím a Dodavatelem prostřednictvím Portálu.
        

2. VYROZUMĚNÍ

        2.1 Neregistrování návštěvníci Portálu jsou poučení a souhlasí s tím, že Přijímající strana si vyhrazuje právo shromažďovat informace o jejich aktivitě na Portálu, včetně navštívených URL adres, IP adres apod. Tyto informace budou využity pouze pro vnitřní účely a poslouží ke zlepšení práce Portálu.
        2.2 Přijímající strana zpracovává pouze soukromé a osobní údaje nezbytné pro zajištění kvality poskytovaných služeb a nevyužívá je pro další účely bez souhlasu Poskytující strany.
        2.3 Přijímající strana uschovává soukromé a osobní údaje v souladu se zákonem a pouze po dobu nezbytnou pro realizaci podmíněných cílů.
        2.4 Poskytující strana má volný přístup k vlastním soukromým a osobním údajům.
        2.5 Přijímající strana neposkytuje soukromé a osobní údaje třetím osobám bez souhlasu jejich vlastníka, s výjimkou případů stanovených zákonem.
    
        

3. POVINNOSTI

        3.1 Poskytující strana se zavazuje poskytnout plné a pravdivé údaje.
        3.2 Přijímající strana se zavazuje:
        používat soukromá data a osobní údaje pouze za účelem poskytování služeb Portálu;         neprozrazovat soukromá data a osobní údaje třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem;         nevyužívat soukromá data a osobní údaje v zájmech odporujících účelům, které jsou uvedeny v odstavci 1.1 o Politice soukromí;         maximálně omezit počet pracovníků a dalších osob, které mají přístup k soukromým a osobním údajům, a zajistit jejich písemný slib neprozrazení a nezneužití soukromých dat a osobních údajů;         neprodleně uvědomit Poskytující stranu o zjištění neoprávněného využití nebo zveřejnění soukromých dat a osobních údajů a provést všechna nezbytná opatření k zamezení následujícího neoprávněného zneužití nebo zveřejnění těchto informací;         na žádost Poskytující strany smazat poskytnutá soukromá data a osobní údaje.     
        

4. Závěrečná ustanovení

        4.1 Databáze uživatelů Portálu se utváří Administrátorem výhradně k vnitřnímu využití. Administrátor zajišťuje nezbytná technická opatření pro ochranu dat, ale zároveň nenese odpovědnost v případě, že se údaje z Databáze dostanou do třetích rukou v důsledku protiprávního jednání.
        4.2 V případě zrušení uživatelského účtu veškeré osobní údaje uživatele jsou taktéž smazány, pokud Poskytující strana nebyla usvědčena z podvodné činnosti na Portálu a podala náležící žádost Přijímající straně prostřednictvím e-mailové adresy support@udelato.cz.
        4.3 Pro získání přístupu k informacím, položení otázky ohledně politiky soukromí nebo podání stížnosti nás kontaktujte na e-mailové adrese: support@udelato.cz
    
Proč jsme lepší než ostatní
img Zprostředkujeme práce v jakémkoli městě České republiky
img Poloha Dodavatelů na mapě
img        Adaptivní design, který umožňuje využití služeb Portálu na tabletech a smartphonech
img Podrobná hodnocení a možnost publikace fotografií
img     Rozesílání úkolů vhodným Dodavatelům
img Jazykové verze umožňující spolupráci s cizojazyčnými obyvateli České republiky